Oxydent

Shënimet dhe Komentet

Gjatë një vizite dentare mjekët mbledhin informacion të rëndësishëm në lidhje me aspekte të ndryshme të vizitës aktuale. Informacioni i mbledhur në mënyrë verbale është në të shumtën e rasteve shumë i vlefshëm për shëndetin ose vizitën e pacientit aktual dhe si i tillë mbajtja e një regjistri të hollësishëm të tij është thelbësore. Një shënim i detajuar dhe / ose koment për një vizitë dentare ndihmon që klinika juaj të qëndrojë e azhurnuar me shëndetin e pacientit dhe i ndihmon pacientët të kuptojnë plotësisht se çfarë bëhet në atë vizitë të veçantë.

Organizoni shënimet, komentet dhe dokumentet tuaja për çdo vizitë dentare, duke u siguruar që ekipi juaj të qëndrojë i azhurnuar e duke ruajtur një marrëdhënie profesionale dhe të shëndetshme me pacientët, duke përdorur zgjidhjen tonë të automatizuar të softuerit në internet.